OKRs - Mai Xuân Đạt Blog

OKRs

Tôi có nên thay thế KPI bằng OKRs hay không?

Hầu như gặp bất kỳ ai, câu hỏi mà mình được hỏi cũng sẽ bao gồm chủ đề về “OKRs […]